Tüm Alışverişlerinizde 200 TL! ve üzeri ücretsiz kargo Tüm Alışverişlerinizde 200 TL! ve üzeri ücretsiz kargo Tüm Alışverişlerinizde 200 TL! ve üzeri ücretsiz kargo Tüm Alışverişlerinizde 200 TL! ve üzeri ücretsiz kargo

KVKK Aydınlatma Metni

fullmarch.com olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin gizliliği, güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, fullmarch.com tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), sunulan hizmetlerin güvenliğinin sağlanabilmesi ve gönderinin takibinin sağlanabilmesi amacıyla isim soyisim, e-posta, telefon numarası ve adres bilgileriniz başta olmak üzere kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin kişisel verilerinizin gizliliği, toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasına konu kişisel veriler, şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), sunulan hizmetlerin güvenliğinin sağlanabilmesi ve gönderinin takibinin sağlanabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz müşterilerimiz vasıtasıyla ve otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir

Bu sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla CEVA’nın çalışanlarına, grup şirketlerine, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, danışmanlarına, denetçilerine, tedarikçilerine, acentelerine, SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri), çağrı merkezlerine, yargı mercilerine, idari mercilere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

fullmarch.com, işbu Aydınlatma Metnine konu kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, fullmarch.com, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle CEVA’ya iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

İletişim Bilgileri:   fullmarch.com
E-posta Adresi:   i[email protected]


Yükleniyor...